El Vikivojaĝo

Angla frazlibro

Angla frazlibro

La angla estas la oficiala lingvo de Aŭstralio, Belizo, Britio, Kanado, Nov-Zelando, Niĝerio kaj Usono. Krome, ĝi estas vaste parolata kiel dua linvo en aliaj landoj.

Prononcado[redakti]

Vokaloj[redakti]

Konsonantoj[redakti]

Komunaj diftongoj[redakti]

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
open (OŬ-pen )
FERMITA
closed (KLOŬZD)
ENIREJO
entrance (EN-trens)
ELIREJO
exit (EGZ-it)
PUŜU
push (PUŜ)
TIRU
pull (PUL)
NECESEJO
bathroom (BAT-rum)
(POR)VIRA
men, gentlemen (men, ĝen-tel-men)
(POR)VIRINA
women, ladies (ŭi-men, lej-diz)
ATENTU
warning / caution (ŭar-ning, KO-ŝun)
MALPERMESITA
forbidden (for-BI-den)
Saluton.
Hello (heLOŬ) IFA: /həˈləʊ/, /hɛˈləʊ/ (UR) /hɛˈloʊ/, /həˈloʊ/ (Usono)
Kiel vi fartas?
How are you? (haŭ a ju) IFA: /haʊ ˈɑː juː/ (UR) /haʊ ˈɑɹ ju/ (Usono)
Mi fartas bone, dankon.
Fine, thank you. (fajn, tank ju)
Kiel vi nomiĝas?
What is your name? (uat iz jur nejm?)
Mi nomiĝas ______.
My name is ______. (maj nejm iz ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
Nice to meet you! (najs tu mit ju)
Bonvolu.
Please. (pliz)
Dankon.
Thank you. (tank ju)
Nedankinde.
You're welcome. (jur ŬELkom)
Jes.
Yes. (jes)
Ne.
No. (noŭ)
Pardonu min.
Excuse me. (ekskJUZ mi)
Mi bedaŭras.
I am sorry. (Aj am SOri)
Ĝis revido.
See you later (Si ju LEJter)
Adiaŭ.
Goodbye (GudBAJ)
Mi ne parolas la anglan.
I can't speak English. (aj kant spik INgliŝ)
Ĉu vi parolas Esperanton?
Do you speak Esperanto? (du ju spik esperANtoŭ)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton?
Is there someone here who speaks Esperanto? (iz der SAMŭan hir hu spiks esperANtoŭ?)
Helpon!
Help! (help)
Bonan matenon.
Good morning. (gud MOning)
Bonan posttagmezon.
Good afternoon. (gud ef-ter-NUN)
Bonan vesperon.
Good evening. (gud i-ven-ing)
Bonan nokton.
Good night. (gud najt)
Mi ne komprenas.
I don't understand. (aj don-t un-der-STAN-d)
Kie estas necesejo?
Where is the toilet? (ŭe iz da TOJlet)

Problemoj[redakti]

Lasu min.
Leave me alone. ( )
Ne tuŝu min.
Don't touch me. ( )
Mi telefonos policon.
I'll call the police. ( )
Polico!
Police! ( )
Haltu! Ŝtelisto!
Stop! Thief! ( )
Mi bezonas vian helpon.
I need your help. ( )
Estas urĝa / kriza situacio.
It's an amergency. ( )
Mi perdiĝis.
I'm lost. ( )
Mi perdis mian valizon.
I lost my suitcase. ( )
Mi perdis mian monujon.
I lost my wallet. ( )
Mi estas malsana.
I'm sick. ( )
Mi vundiĝis.
I've been injured. ( )
Mi bezonas kuraciston.
I need a doctor. ( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
Can I use your phone? ( )

Numeroj[redakti]

1
one (ǔ-un)
2
two (tu)
3
three (tri)
4
four (for)
5
five (fajv)
6
six (siks)
7
seven (se-ven)
8
eight (ejt)
9
nine (najn)
10
ten (ten)
11
eleven ( )
12
twelve ( )
13
thirteen ( )
14
fourteen ( )
15
fifteen ( )
16
sixteen ( )
17
seventeen ( )
18
eighteen ( )
19
nineteen ( )
20
twenty ( )
21
twenty one ( )
22
twenty two ( )
23
twenty three ( )
30
thirty ( )
40
forty ( )
50
fifty ( )
60
sixty ( )
70
seventy ( )
80
eighty ( )
90
ninety ( )
100
one hundred ( )
200
two hundred ( )
300
three hundred ( )
1 000
one thousand ( )
2 000
two thousand ( )
1 000 000
one million ( )
1 000 000 000
one thousand million (en la Unuiĝinta Reĝlando), one billion (en Usono) ( )
1 000 000 000 000
one billion (en la Unuiĝinta Reĝlando), one trillion (en Usono) ( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
_____ ( _____)
duono
half ( )
malpli (multe)
less ( )
pli (multe)
more ( )

Tempo[redakti]

nun
now (naŭ)
poste
later ( )
antaŭe
before ( )
baldaŭ
soon ( )
mateno
morning ( )
antaŭtagmezo
morning ( )
posttagmezo
afternoon ( )
vespero
evening ( )
nokto
night ( )

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
at one AM ( )
je la dua horo matene
at two AM ( )
tagmezo
noon ( )
je la unua horo posttagmeze
at one PM ( )
je la dua horo posttagmeze
at two PM ( )
noktomezo
midnight ( )

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____ minute / minutes ( _____)
_____ horo(j)
_____ hour / hours ( _____)
_____ tago(j)
_____ day / days ( _____)
_____ semajno(j)
_____ week / weeks ( _____)
_____ monato(j)
_____ month / months ( _____)
_____ jaro(j)
_____ year / years ( _____)

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
today ( )
hieraŭ
yesterday ( )
antaŭhieraŭ
the day before yesterday ( )
morgaŭ
tomorrow ( )
postmorgaŭ
the day after tomorrow ( )
ĉi tiun semajnon
this week ( )
lastan semajnon
last week ( )
venontan semajnon
next week ( )
lundo
Monday ( )
mardo
Tuesday ( )
merkredo
Wednesday ( )
ĵaŭdo
Thursday ( )
vendredo
Friday ( )
sabato
Saturday ( )
dimanĉo
Sunday ( )

Monatoj[redakti]

Januaro
January ( )
Februaro
February ( )
Marto
March ( )
Aprilo
April ( )
Majo
May ( )
Junio
June ( )
Julio
July ( )
Aŭgusto
August ( )
Septembro
September ( )
Oktobro
October ( )
Novembro
November ( )
Decembro
December ( )

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
black ( )
blanka
white ( )
griza
gray ( )
ruĝa
red ( )
blua
blue ( )
flava
yellow ( )
verda
green ( )
oranĝa
orange ( )
purpura
purple ( )
bruna
brown ( )

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
How much is a ticket to _____? ( _____)
Mi volus bileton al _____.
I'd like a ticket to _____. ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
Where does this train/bus go? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
Where is the train/bus to _____? ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
Does this train/bus stop in/at _____? ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
When does the train/bus to _____ leave? ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
When does this train/bus arrive in _____? ( _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
How can I get to _____? ( _____)
...la trajnan stacion?
the train station? ( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
the bus station/stop? ( )
...la flughavenon?
the airport? ( )
...urbocentron?
downtown? ( )
...la junularogastejon?
the youth hostel ( )
... la hotelon ______?
the _____ hotel ( _____)
...la _____ konsulejo?
the _____ consulate? ( _____)
Kie estas multaj _____?
Where are there a lot of _____? ( _____)
...hoteloj
hotels ( )
...restoracioj
restaurants ( )
...trinkejoj
bars ( )
...vidindaĵoj
interesting sights ( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
Can you show me on the map? ( )
strato
street ( )
Turnu maldekstren.
Turn left. ( )
Turnu dekstren.
Turn right. ( )
maldekstre
left ( )
dekstre
right ( )
rekte antaŭen
straight ahead ( )
al la ______
_____ ( _____)
preter la ______
_____ ( _____)
antaǔ la ______
_____ ( _____)
Rigardu al la ______.
_____( _____)
vojkruciĝo
( )
nordo
north ( )
sudo
south ( )
oriento
east ( )
okcidento
west ( )

Taksio[redakti]

Taksio!
Taxi! ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
_____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
_____ ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
_____ ( _____)

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
_____ ( _____)
...litotuko?
( )
...banejo?
( )
...telefono?
( )
...televido?
( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
( )
Ĉu vi havas iun _____
( )
...pli silentan?
( )
...pli vastan?
( )
...pli puran?
( )
...pli malmultekostan?
( )
Bone, mi prenas ĝin.
( )
Mi restos por _____ nokto(j).
( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
( )
Ĉu vi havas _____
_____ ( _____)
...sekurŝrankon?
( )
...ŝlosujon?
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
( )
Mi volus elhoteliĝi.
( )

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
Can I use American/Australian/Canadian dollars? ( )
Ĉu mi povas uzi euron?
Can I use euros? ( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
Can I use Japanese yen? ( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
Can I use British pounds? ( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
Can I use Swiss/African/Pacific francs? ( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
Can I pay by card? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
( )
Kie estas bankaŭtomato?
( )

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
Table for one/two, please. ( )
Mi petas la menuon.
Could I see the menu? ( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
Can I look in the kitchen? ( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
Can you recommend something? ( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
Do you have a local specialty? ( )
Mi estas vegetarano.
I'm vegetarian. (ajm veĝeTErien)
Mi estas vegano.
I'm vegan. (ajm VIgen)
Mi manĝas nur koŝere.
I only eat kosher food. (aj OŬNli it KOŬŝa fud)
Mi ne manĝas _____.
I don't eat (aj doŭnt it)
...viandon.
meat. (mit)
...fiŝaĵon.
fish. (fiŝ)
...marbestojn.
seafood. (SIfud)
...ovaĵon.
egg. (eg)
...laktaĵon.
dairy. (DEri)
...glutenon.
gluten. (GLUtn)
...tritikaĵojn.
wheat. (ŭit)
...nuksojn.
nuts. (nats)
...arakidojn.
peanuts. (PInats)
...sojaĵon.
soy. (soj)
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
breakfast ( )
tagmanĝo
lunch ( )
manĝaĵeto
snack ( )
vespermanĝo
dinner ( )
_____, bonvolu,
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
( )
kokaĵo/n
chicken ( )
bovaĵo/n
beef ( )
fiŝaĵo/n
fish ( )
ŝinko/n
( )
kolbaso/n
( )
fromaĝo/n
( )
ovo/n
( )
salato/n
( )
(kruda/n) legomo/n
( )
(kruda/n) frukto/n
( )
pano/n
( )
toasto/n
( )
nudelo/n
( )
rizo/n
( )
fazeolo/n
( )
Mi petas unu glason da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
_____ ( _____)
kafo
( )
teo
( )
suko
( )
akvo
( )
kranakvo
( )
gasa akvo
( )
sengasa akvo
( )
biero
( )
ruĝa/blanka vino
( )
Mi petas iomon da _____.
_____ ( _____)
salo
( )
pipro
( )
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis.
( )
Ĝi estis bongusta.
( )
Bonvolu forporti la telerojn.
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
( )

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
( )
Ĉu vi servas al tablo?
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
( )
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
( )
_____ kaj _____, bonvolu.
( )
viskio/n
( )
vodko/n
( )
rumo/n
( )
akvo/n
( )
mineralakvo/n
( )
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
( )
oranĝa/n suko/n
( )
kolao/n
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
( )
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
( )
Je via sano!
( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
( )
Kiom ĝi kostas?
( )
Ĝi estas tro kosta.
( )
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
( )
malmultekosta
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
( )
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
( )
...dentpasto/n.
( )
...dentbroso/n.
( )
...tamponoj/jn.
( )
...sapo/n.
( )
...ŝampuo/n.
( )
...medikamento/n por doloro.
( )
...medikamento/n por malvarmumo.
( )
...medikamento/n por stomako.
( )
...razilo/n.
( )
...pluvombrelo/n.
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
( )
...poŝtkarto/n.
( )
...poŝtmarko/n.
( )
...baterioj/jn.
( )
...skribopapero/n.
( )
...plumo/n.
( )
...libro/n en la _____ lingvo.
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
( )
haltu (signo)
( )
unudirekta strato
( )
malrapide
( )
ne parku
( )
limo de rapideco
( )
benzinstacio
( )
benzino
( )
dizeloleo
( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
I haven't done anything wrong. ( )
Tio estis miskompreno.
It was a misunderstanding. ( )
Kien vi kondukas min?
Where are you taking me? ( )
Ĉu mi estas arestita?
Am I under arrest? ( )
Mi estas civitano de _____.
I'm a citizen of _____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
I want to talk to the _____ embassy / consulate. ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
I want to talk to a lawyer. ( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
( )

Lernu pli[redakti]